Regulamin platformy

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Lenders.

1. Postanowienia ogólne.

 • 1.1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa:
 • 1.1.1. rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez LENDERS POLSKA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warsawa usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego w Internecie pod adresem lenders.pl, w tym przyjmowania wniosków o zawarcie Umów o Produkt za pośrednictwem Platformy,
 • 1.1.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się LENDERS POLSKA ,
 • 1.1.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • 1.1.4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 • 1.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej lenders.pl
 • 1.3. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.
 • 1.4. Użytkownik może składać Wnioski i zawierać Umowy o Produkt jedynie w imieniu własnym.
 • 1.5. Właścicielem i administratorem Platformy jest LENDERS POLSKA .
 • 1.6. W przypadku zaobserwowania przez LENDERS POLSKA zachowań Użytkowników, polegających na łamaniu Regulaminu, łamaniu przepisów prawa, podaniu fałszywych danych bądź naruszających bezpieczeństwo Użytkownika, Platformy, LENDERS POLSKA lub osób trzecich, LENDERS POLSKA może zablokować Konto lub możliwość korzystania z Platformy przez danego Użytkownika oraz złożyć zawiadomienie do odpowiednich organów.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 2.1. CC– wydzielone przez LENDERS POLSKA centrum obsługi klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać pomoc w trakcie korzystania z Platformy.
 • 2.2. Dokumentacja kredytowa– komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o Produkt, które Klient pobiera z Platformy i/lub otrzymuje od LENDERS POLSKA drogą elektroniczną.
 • 2.3. Hasło– jednorazowe hasło wysyłane na wskazany przez Klienta numer telefonu, umożliwiające Klientowi samodzielne lub przy udziale CC, zarejestrowanie Konta w Platformie i korzystanie z Usług.
 • 2.4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której LENDERS POLSKA udostępnia możliwość Rejestracji i skorzystania z Usług.
 • 2.5. Kod weryfikacyjny– ciąg znaków przesłany Użytkownikowi w formie wiadomości SMS na numer telefonu przypisany do Konta w procesie Rejestracji, poprzez który Użytkownik ma możliwość dokonania czynności w procesie wnioskowania o Produkt, w tym zawarcia Umowy o Produkt lub udzielenia pełnomocnictwa LENDERS POLSKA do zawarcia Umowy o Produkt.
 • 2.6. Konto– indywidualny profil Użytkownika umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z wybranych Usług.
 • 2.7. LENDERS POLSKA– LENDERS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. PIĘKNA 24/26A/29, 00-549 WARSZAWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa w Warsawie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880938, NIP 7011019337, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w pełni opłaconym, wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • 2.8. Partner LENDERS POLSKA – podmioty współpracujące z LENDERS POLSKA, banki i instytucje pożyczkowe będące kredytodawcami w rozumieniu art. 5 pkt 2) Ustawy o kredycie konsumenckim.
 • 2.9. Platforma– serwis internetowy udostępniony Klientowi/Użytkownikowi przez LENDERS POLSKA pod adresem lenders.pl umożliwiający skorzystanie z Usług.
 • 2.10. Produkt– kredyt lub pożyczka oferowana i/lub udzielana Użytkownikowi przez Partnera LENDERS POLSKA za pośrednictwem Platformy.
 • 2.11. Regulamin– niniejszy regulamin Platformy wraz ze wszystkimi wymienionymi w jego treści załącznikami.
 • 2.12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Platformie, dokonywana automatycznie po wprowadzeniu przez Klienta wymaganych danych do Wniosku oraz pierwszym wprowadzeniu poprawnego Hasła.
 • 2.13. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2.14. Rozporządzenie RM do art. 7 Prawa bankowego– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji (Dz.U.2004.236.2364 z dnia 2004.10.29).
 • 2.15. Strona – LENDERS POLSKA i Klient/Użytkownik, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 • 2.16. Usługa (Usługi)– funkcjonalności Platformy, do których dostęp otrzymuje Klient/Użytkownik drogą elektroniczną.
 • 2.17. Umowa o Produkt– umowa o kredyt lub pożyczkę zawarta pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy regulująca warunki, na jakich Partner udziela kredytu lub pożyczki Użytkownikowi.
 • 2.18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.19. Kodeks cywilny– ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • 2.20. Ustawa o kredycie konsumenckim – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
 • 2.21. Ustawa o prawie autorskim– ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 2.22. Ustawa Prawo bankowe– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 • 2.23. Ustawa Prawo telekomunikacyjne– ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • 2.24. Użytkownik – Klient, który dokonał Rejestracji Konta w Platformie.
 • 2.25. Wniosek– udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy formularz umożliwiający uzyskanie ofert Produktów i zawarcie Umowy o Produkt.

3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • 3.1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, LENDERS POLSKA świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Platformy oraz złożenie Wniosku na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 3.2. Klient oraz Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, który dostępny jest w serwisie lenders.pl
 • 3.3. Akceptacja Regulaminu za pośrednictwem serwisu lenders.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 • 3.4. LENDERS POLSKA jest pośrednikiem kredytowym w rozumieniu art. 5 pkt 3) Ustawy o kredycie konsumenckim, wpisanym do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez KNF – Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego, numer wpisu RPK036396.
 • 3.5. LENDERS POLSKA świadczy usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie umów o kredyt konsumencki na rzecz Partnerów poprzez wykonywanie na ich rzecz czynności faktycznych związanych z zawieraniem Umów o Produkt (przyjmowanie Wniosków, przedstawienie ofert, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz w niektórych przypadkach umocowanie do dokonywania czynności prawnych zawierania w imieniu Partnerów Umów o Produkt.
 • 3.6. W odniesieniu do Umów o Produkt zawieranych w trybie ustawy Prawo bankowe (z Partnerami będącymi bankami), akceptacja niniejszego Regulaminu za pośrednictwem serwisu lenders.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o podpisanie w rozumieniu Rozporządzenia RM do art. 7 Prawa bankowego, która umożliwia zawarcie Umowy o Produkt w drodze złożenia oświadczeń w postaci elektronicznej.
 • 3.7. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o Produkt nie ma wpływu na okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną
 • 3.8. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • 3.9. Użytkownik ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie LENDERS POLSKA dyspozycji usunięcia Konta. Klient może złożyć dyspozycję:
 • 3.9.1. telefonicznie za pośrednictwem CC,
 • 3.9.2. listownie na adres: LENDERS POLSKA Sp. z o.o., ul. PIĘKNA 24/26A/29, 00-549 WARSZAWA;
 • 3.9.3. mailowo na adres: info@lenders.pl
 • 3.10. LENDERS POLSKA realizuje dyspozycję Klienta w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego, ze skutkiem od daty złożenia przez Klienta dyspozycji.
 • 3.11. LENDERS POLSKA może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, zablokować możliwość korzystania z Usług lub usunąć Konto, jeżeli Użytkownik:
 • 3.11.1. podał nieprawdziwe dane osobowe rejestrując Konto w Platformie,
 • 3.11.2. wykazuje podejrzane zachowania, czynności lub operacje na Koncie Użytkownika, które mogą świadczyć o próbie fraudu lub wyłudzenia,
 • 3.11.3. udostępnił swoje Hasło osobom trzecim,
 • 3.11.4. podejmuje działania mające na celu wprowadzenie złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub mające na celu uniemożliwienie prawidłowego działania Platformy,
 • 3.11.5. wykorzystuje znaki towarowe, znaki graficzne, treści, zdjęcia i inne materiały udostępnione w Platformie bez zgody LENDERS POLSKA.
 • 3.12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, LENDERS POLSKA archiwizuje złożone przez Użytkownika Wnioski o Produkt oraz wygenerowaną Dokumentację kredytową.
 • 3.13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta i/lub Użytkownika do Platformy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez w zakresie korzystania z Platformy działań sprzecznych z przepisami prawa, Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Platformie.
 • 3.14. Informacje prezentowane na Platformie w zakresie dostępnych dla Użytkownika ofert Produktów po złożeniu przez niego Wniosku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • 3.15. Zawarcie Umowy o Produkt jest uzależnione od wydania pozytywnej decyzji kredytowej w oparciu o przeprowadzoną przez kredytodawcę ocenę zdolności kredytowej Użytkownika i ocenę ryzyka kredytowego.

4. Warunki techniczne świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 • 4.1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, które:
 • 4.1.1. wyposażone jest w jeden z wymienionych poniżej systemów operacyjnych:
 • 4.1.1.1. Microsoft Windows
 • 4.1.1.2. Apple macOS
 • 4.1.1.3. Linux
 • 4.1.1.4. Apple iOS
 • 4.1.1.5. Android
 • 4.1.2. obsługuje jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych:
 • 4.1.2.1. Google Chrome w wersji 59+,
 • 4.1.2.2. Apple Safari w wersji 10+,
 • 4.1.2.3. Mozilla Firefox w wersji 54+,
 • 4.1.3. posiada dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet,
 • 4.1.4. obsługuje pliki typu cookie oraz javascript.
 • 4.2. Korzystanie z Platformy wymaga ponadto posiadania przez Użytkownika:
 • 4.2.1. aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz
 • 4.2.2. aktywnego numeru telefonu komórkowego oraz
 • 4.2.3. osobistego rachunku bankowego w celu wykonania przelewu weryfikacyjnego.
 • 4.3. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Platformy LENDERS POLSKA zaleca Klientom i/lub Użytkownikom posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
 • 4.4. W przypadku wydania Platformy w formie aplikacji w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne zakres funkcjonalności Platformy może zostać ograniczony w stosunku do funkcjonalności udostępnianych w serwisie internetowym Platformy. Zakres funkcjonalności Platformy dla urządzeń mobilnych określać będzie osobny Regulamin.
 • 4.5. W przypadku korzystania przez Klienta i/lub Użytkownika z CC, LENDERS POLSKA zapewnia możliwość połączenia się z CC za pośrednictwem dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy prawo telekomunikacyjne. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów. Wszystkie połączenia telefoniczne z CC są nagrywane.

5. Rejestracja Konta w Platformie.

 • 5.1. Rejestracja Konta w Platformie następuje poprzez:
 • 5.1.1. podanie danych poprzez wypełnienie formularza na pierwszym etapie wniosku udostępnionego w Platformie, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego,
 • 5.1.2. wprowadzenie poprawnego Hasła,
 • 5.1.3. udzielenie zgód oraz złożenie odpowiednich oświadczeń wskazanych jako niezbędne dla umożliwienia złożenia Wniosku,
 • 5.1.4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 • 5.2. W celu złożenia Wniosku Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Brak podania tych danych uniemożliwia złożenie Wniosku.
 • 5.3. Po zakończeniu Rejestracji każdorazowe logowanie się Użytkownika do Platformy wymaga użycia prawidłowego adresu e-mail oraz Hasła.

6. Usługi dostępne dla Użytkowników

 • 6.1. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, po zalogowaniu się do swojego Konta ma możliwość:
 • 6.1.1. dostępu do Konta Użytkownika,
 • 6.1.2. zarządzania danymi osobowymi i adresowymi podanymi w Koncie Użytkownika,
 • 6.1.3. złożenia Wniosku o Produkt,
 • 6.1.4. prezentacji ofert dostępnych dla Użytkownika Produktów,
 • 6.1.5. otrzymania szczegółowej oferty Produktu,
 • 6.1.6. informowania o statusie Wniosku, w tym o dodatkowych dokumentach jakie Użytkownik zobowiązany jest złożyć, aby Partner wydał pozytywną decyzję kredytową i przesłał Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy Dokumentację kredytową,
 • 6.1.7. otrzymania Dokumentacji kredytowej dotyczącej wybranego przez Użytkownika Produktu,
 • 6.1.8. dołączenia dodatkowych dokumentów wymaganych przez Partnera,
 • 6.1.9. zawarcia Umowy o Produkt,
 • 6.1.10. dostępu do zawartej Umowy o Produkt wraz z związaną z nią Dokumentacją kredytową.
 • 6.2. Klient nie ponosi opłat za korzystanie z Usług. Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa kredytowego LENDERS POLSKA otrzymuje wynagrodzenie od Partnerów.
 • 6.3. LENDERS POLSKA zastrzega możliwość udostępnienia możliwości skorzystania przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy z Usług odpłatnych. W takim przypadku cena oraz sposób zapłaty zostaną określone przez LENDERS POLSKA w dostępnym dla Klienta opisie danej Usługi i/lub w odrębnym Regulaminie.
 • 6.4. LENDERS POLSKA zastrzega prawo modyfikowania technicznych aspektów świadczonych Usług, w tym funkcjonalności oferowanych przez Platformę w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych Usług.
 • 6.5. LENDERS POLSKA może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych w Platformie. Informacje o nich będą umieszczane na Platformie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów i/lub Użytkowników.
 • 6.6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od procedury składania Wniosku o Produkt przed jej zakończeniem przez Użytkownika lub problemów technicznych po stronie Użytkownika uniemożliwiających finalizację Wniosku, LENDERS POLSKA ma prawo skontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie w celu ustalenia przyczyn tych okoliczności oraz pomocy w finalizacji procedury składania Wniosku.
 • 6.7. W celu skorzystania z Usług Klient obowiązany jest do dokonania Rejestracji, zaś Użytkownik obowiązany jest do zalogowania się do swojego Konta w Platformie. Klientowi, który nie dokona Rejestracji lub Użytkownikowi, który nie zaloguje się do swojego Konta mogą być wyłącznie prezentowane poglądowe symulacje parametrów niespersonalizowanych Produktów.
 • 6.8. Tożsamość Użytkownika składającego Wniosek o Produkt podlega weryfikacji. Dane potwierdzające tożsamość Użytkownika mogą być weryfikowane przez LENDERS POLSKA i/lub Partnerów, za pomocą dostępnych funkcjonalności Platformy.
 • 6.9. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do tożsamości Użytkownika ustalonych w wyniku procesu weryfikacji, LENDERS POLSKA przeprowadzi weryfikację dodatkową. W tym celu LENDERS POLSKA może zwrócić się do Użytkownika o przesłanie lub udostępnienie skanu dowodu osobistego lub zdjęcia obejmującego wizerunek Użytkownika wraz z dowodem osobistym, ze wskazaniem uzgodnionego z Użytkownikiem sposobu tego udostępnienia. W stosownych przypadkach Użytkownik będzie poinstruowany o zalecanych metodach sposobach zabezpieczenia przesyłu danych.

7. Procedura zawarcia Umowy o Produkt

 • 7.1. W przypadku wydania przez Partnera pozytywnej decyzji kredytowej LENDERS POLSKA przedstawia Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy parametry oferowanego Produktu. Użytkownik ma możliwość załączenia do Wniosku wymaganych przez Partnera dokumentów dla wybranej oferty za pośrednictwem Platformy, wskazanego adresu poczty elektronicznej, bądź w inny uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
 • 7.2. Użytkownik za pośrednictwem Platformy otrzymuje projekt Dokumentacji kredytowej niezbędnej do zawarcia Umowy o Produkt. Po zapoznaniu się z Dokumentacją kredytową Użytkownik poprzez funkcjonalność Platformy generuje Kod weryfikacyjny.
 • 7.3. W przypadku zawarcia Umowy o Produkt z Partnerem będącym bankiem – wpisanie Kodu weryfikacyjnego w Platformie stanowi:
 • 7.4. potwierdzenie zapoznania się z Dokumentacją kredytową,
 • 7.5. zawarcie z Partnerem będącym bankiem Umowy o Produkt poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej na podstawie art. 7 Ustawy Prawo bankowe albo udzielenie LENDERS POLSKA pełnomocnictwa do zawarcia Umowy o Produkt oraz do reprezentowania jednocześnie obu stron Umowy o Produkt przy jej zawarciu; w tym przypadku LENDERS POLSKA w imieniu Użytkownika oraz Partnera składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy o Produkt opatrując oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • 7.6. W przypadku zawarcia Umowy o Produkt z Partnerem będącym instytucją pożyczkową – wpisanie Kodu weryfikacyjnego w Platformie stanowi:
 • 7.7. potwierdzenie zapoznania się z Dokumentacją kredytową,
 • 7.8. udzielenie LENDERS POLSKA pełnomocnictwa do zawarcia Umowy o Produkt oraz do reprezentowania jednocześnie obu stron Umowy o Produkt przy jej zawarciu; w tym przypadku LENDERS POLSKA w imieniu Użytkownika oraz Partnera składa oświadczenie woli o zawarciu Umowy o Produkt opatrując oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • 7.9. LENDERS POLSKA informuje Użytkownika o zawarciu Umowy o Produkt oraz przesyła zabezpieczoną Umowę o Produkt oraz pozostałą Dokumentację kredytową na adres e-mail Użytkownika.
 • 7.10. W przypadku Wniosku o Produkt udzielany przez Partnera będącego Bankiem, CC i/lub właściwa infolinia Partnera będącego Bankiem może skontaktować się z Użytkownikiem na podany numer telefonu w celu przedstawienia Użytkownikowi możliwych opcji Produktu oraz zawarcia Umowy o Produkt w trybie innym niż określony w niniejszym rozdziale, w tym także po dostarczeniu przez Użytkownika do Partnera wymaganych przez Partnera dokumentów i po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej.

8. Obowiązki Klienta/Użytkownika

 • 8.1. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do:
 • 8.1.1. podawania wyłącznie prawdziwych danych podczas składania Wniosku o Produkt,
 • 8.1.2. zabezpieczenia dostępu do poczty e-mail, Kodu weryfikacyjnego oraz Hasła przed ich przejęciem przez osoby trzecie,
 • 8.1.3. stosowania oprogramowania antywirusowego,
 • 8.1.4. korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
 • 8.1.5. korzystania z Usług oferowanych przez Platformę wyłącznie do własnego użytku osobistego,
 • 8.1.6. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta/Użytkownika.
 • 8.2. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do przekazania na adres mailowy info@lenders.pl informacji o kraju urodzenia oraz narodowości, jeśli kraj urodzenia Klienta/Użytkownika jest inny niż Polska lub jeśli narodowość Klienta/Użytkownika jest inna niż polska.
 • 8.3. Klient/Użytkownik znajdujący się w upadłości konsumenckiej zobowiązany jest do przekazania tej informacji na adres mailowy info@lenders.pl przed przystąpieniem do złożenia Wniosku.
 • 8.4. Klient/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane weryfikacyjnego Platformie.

9. Ochrona danych osobowych.

 • 9.1. Administratorem danych osobowych jest LENDERS POLSKA .
 • 9.2. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw albo w innych sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest kontakt z administratorem:
 • 9.2.1. mailowo – na skrzynkę info@lenders.pl
 • 9.2.2. listownie – ul. PIĘKNA 24/26A/29, 00-549 WARSZAWA
 • 9.3. Cele i pdstawy prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowią:
 • 9.3.1. nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub wywiązywanie się z już zawartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
 • 9.3.2. wywiązanie się przez LENDERS POLSKA ze swoich obowiązków prawnych, które wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO;
 • 9.3.3. dostarczanie treści marketingowych o produktach i usługach oferowanych przez LENDERS POLSKA, dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Klientów, jeśli Klient uprzednio wyraził zgodę na takie działania. Dane przetwarzane będą w tym celu do czasu odwołania zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO;
 • 9.3.4. działanie w tzw. prawnie uzasadnionym interesie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – czyli:
 • 9.3.4.1. usprawnianie funkcjonowanie serwisu i polepszanie jakości obsługi oraz bezpieczeństwa danych;
 • 9.3.4.2. analizowanie informacji o ruchu i sposobie korzystania z serwisu, w celu polepszania jakości i dostępności oferowanych usług;
 • 9.3.4.3. zapewnianie bezpieczeństwo systemu informatycznego;
 • 9.3.4.4. zapobieganie przestępstwom gospodarczym – np. wyłudzaniom kredytów;
 • 9.3.4.5. przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 • 9.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 • 9.5. Szczegółowe okresy przechowywania danych są opisane w przepisach podatkowych, przepisach prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • 9.6. LENDERS POLSKA przetwarza dane osobowe Klientów (Użytkowników) tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
 • 9.6.1. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Klienta (Użytkownika) działań przed zawarciem umowy oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu LENDERS POLSKA;
 • 9.6.2. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • 9.6.3. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu LENDERS POLSKA stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • 9.7. LENDERS POLSKA przekazuje dane Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:
 • 9.7.1. podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia Klienta;
 • 9.7.2. partnerzy LENDERS POLSKA – banki i instytucje pożyczkowe, z którymi LENDERS POLSKA współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych (lista Partnerów LENDERS POLSKA jest dostępna tutaj);
 • 9.7.3. podmioty, dzięki którym LENDERS POLSKA wykonuje zawartą z Klientem umowę, np. integratorzy płatności, podmioty prowadzące bazy danych, biura informacji gospodarczej, podmioty potwierdzające bazy danych, dostawcy usług z zakresu identyfikacji i weryfikacji tożsamości, dostawcy usług chmury obliczeniowej, dostawcy oprogramowania i usług informatycznych;
 • 9.7.4. podmioty i organy upoważnione do uzyskania tych informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru).
 • 9.8. Użytkownik ma następujące uprawnienia:
 • 9.8.1. uzyskanie dostępu do swoich danych, poprawienia ich, żądanie ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 • 9.8.2. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli LENDERS POLSKA przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • 9.8.3. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – jeśli LENDERS POLSKA przetwarza dane na jej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • 9.8.4. przeniesienie danych do innego administratora – jeśli dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub są przetwarzane na podstawie zgody. Dane przekazywane są w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • 9.9. złożenie skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na działania LENDERS POLSKA w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 9.10. W celu wykonania uprawnień wymienionych w ust. 8 Użytkownik zwraca się do LENDERS POLSKA na następujący adres e-mail: info@lenders.pl lub listownie – ul. PIĘKNA 24/26A/29, 00-549 WARSZAWA
 • 9.11. W oparciu o dane osobowe Użytkownika LENDERS POLSKA będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowane decyzje będące wynikiem profilowania w następującym zakresie:
 • 9.11.1. weryfikacja mająca na celu wykrycie i wykluczenie wykorzystania Platformy przez boty oraz zapobieżenie oszustwom i nadużyciom;
 • 9.11.2. wybór Partnera, który może przyznać Użytkownikowi wnioskowany Produkt.
 • 9.12. Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez LENDERS POLSKA umowy o świadczenie Usługi oraz w celu zapobieżenia oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Usług.
 • 9.13. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, LENDERS POLSKA zobowiązany jest stosować środki zabezpieczające, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
 • 9.13.1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 • 9.13.2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • 9.13.3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • 9.13.4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

10. Ochrona praw własności intelektualnej.

 • 10.1. W związku z tym, że Platforma zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 • 10.2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody LENDERS POLSKA wyrażonej na piśmie.

11. Odpowiedzialność.

 • 11.1. LENDERS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych przez sprzęt komputerowy lub inne urządzenia, z których korzysta Klient/Użytkownik, a które uniemożliwiają Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z Platformy.
 • 11.2. LENDERS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od LENDERS POLSKA. Ze względów bezpieczeństwa LENDERS POLSKA ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Platformy na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 • 11.3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa LENDERS POLSKA nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Platformą lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Platformy przez Klienta/Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 • 11.4. Klient/Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym a Platformą.
 • 11.5. Klient/Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Platformy za pośrednictwem własnego Konta.
 • 11.6. LENDERS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy przez Klienta/Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie dobrymi obyczajami.
 • 11.7. LENDERS POLSKA zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta/Użytkownika.

12. Reklamacje

 • 12.1. Klient/Użytkownik może zgłaszać LENDERS POLSKA zastrzeżenia co do funkcjonowania Platformy i świadczenia Usług, w tym dotyczących działania LENDERS POLSKA jako pośrednika kredytowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: „Reklamacje”) w następujący sposób:
 • 12.1.1. drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej LENDERS POLSKA to jest na adres: info@lenders.pl,
 • 12.1.2. drogą pisemną – przesyłką pocztową na adres: LENDERS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warsawie, ul. PIĘKNA 24/26A/29, 00-549 WARSZAWA,
 • 12.1.3. ustnie – drogą telefoniczną – za pośrednictwem CC ul. PIĘKNA 24/26A/29, 00-549 WARSZAWA na numer telefonu: +48 788 726 775. Rozmowy telefoniczne są nagrywane.
 • 12.2. W Reklamacji Klient/Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę i przyczynę wystąpienia zdarzenia będącego podstawą złożonej Reklamacji, opis zastrzeżenia co Usługi. Reklamacja może zawierać także zgodę na przesłanie odpowiedzi na Reklamację drogą elektroniczną.
 • 12.3. LENDERS POLSKA rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu przez LENDERS POLSKA wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 • 12.4. W przypadku, w którym z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie Reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni,LENDERS POLSKA poinformuje o tym Klienta/Użytkownika wskazując:
 • 12.4.1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie Reklamacji,
 • 12.4.2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 • 12.4.3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na Reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 • 12.5. O rozpatrzeniu reklamacji LENDERS POLSKA poinformuje Klienta/Użytkownika listownie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. LENDERS POLSKA na wniosek Klienta/ Użytkownika odpowiedź na Reklamację może doręczyć również pocztą elektroniczną.
 • 12.6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 powyżej, Reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta/Użytkownika.
 • 12.7. Klient/Użytkownik jako Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest do:
 • 12.7.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
 • 12.7.2. zwrócenia się do Rzecznika Finansowego,
 • 12.7.3. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 • 12.7.4. a także do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 • 12.8. Reklamacje dotyczące Produktu lub usług Partnera powinny być składane bezpośrednio do Partnera.

13. Postanowienia końcowe.

 • 13.1. Regulamin opublikowany w Platformie.
 • 13.2. LENDERS POLSKA jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie:
 • 13.2.1. zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy lub ich interpretacji,
 • 13.2.2. konieczności dostosowania Regulaminu do wprowadzonych w Platformie zmian w jej funkcjonalności,
 • 13.2.3. konieczności sprostowania błędów lub omyłek lub wprowadzenia doprecyzowań.
 • 13.3. LENDERS POLSKA powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany LENDERS POLSKA przez Użytkownika. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na treść i warunki Wniosków i Umów o Produkt złożonych/zawartych przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu.
 • 13.4. Działanie Platformy podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z Platformy rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 13.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o kredycie konsumenckim, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne.
 • 13.6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.5.2023 r.

Przykład

Pożyczki online są dostępne w kwotach od 1000 zł do 200 000 zł, okres spłaty pożyczki wynosi od 6 do 120 miesięcy, oprocentowanie od 4,9%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu konsumenckiego (RRSO) wynosi od 8% do 39%. Na przykład, pożyczając 15 000 zł za pośrednictwem jednego z przedstawionych przez nas pożyczkodawców, gdy umowa jest zawarta na okres 36 miesięcy, stała roczna stopa procentowa wynosi 20,5%, całkowita kwota zapłacona przez odbiorcę kredytu konsumenckiego wynosi 26346 zł, RRSO kredytu konsumenckiego wynosi 48,1%, a miesięczna rata do spłaty wynosi 744 zł. W zależności od Twojej zdolności kredytowej i oceny ryzyka lub w przypadku wybrania innego okresu obowiązywania umowy i terminu spłaty raty, mogą zostać ci zaproponowane inne warunki (np. roczna stopa oprocentowania, kwota kredytu i wysokość raty). Jesteśmy za odpowiedzialnym pożyczaniem, dlatego zachęcamy i pomagamy w porównywaniu warunków pożyczki, aby możliwe było wybranie najbardziej odpowiedniego dla ciebie kredytu. Lenders to pośrednik nadzorowany przez Narodowy Bank Polski, działający jako zależny pośrednik kredytów konsumenckich oraz jako niezależny pośrednik kredytów związanych z nieruchomościami.